ஜீவன் - வியாழேந்திரன் உட்பட 39 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் - sonakar.com

Post Top Ad

Wednesday, 12 August 2020

ஜீவன் - வியாழேந்திரன் உட்பட 39 இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

பாரிய எதிர்பார்ப்புடன் பெரமுனவுடன் கூட்டிணைந்த ஜீவன் தொண்டமானுக்கு இராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ள அதேவேளை எதிர்பார்க்கப்படாத வியாழேந்திரனுக்கும் இராஜாங்க அமைச்சு பதவியொன்றை வழங்கியுள்ளார் ஜனாதிபதி.


39 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்சமயம் கபினட் அமைச்சு பதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.


இன்றைய தினம் வழங்கப்பட்ட இராஜாங்க அமைச்சு பதவிகள்:


 • Chamal Rajapaksa : State Minister of , Internal Defence & Disaster Management
 • Priyankara Jayaratne : State Minister of Foreign employment & market diversification.
 • Duminda Dissanayake : State Minister of Solar Power, Wind & Hydro power development
 • Dayasiri Jayasekara : State Minister of Bathik & Local apparel
 • Lasantha Alagiyawanna : State Minister of Coorperative services & consumer affairs
 • Sudarshani Fernandopulle : State Minister of Prison reforms
 • Arundika Fernando :State Minister of Diversification of Coconut, Kithul, Sesame and Rubber Cultivation and Allied Industrial Products, Production and Export
 • Nimal Lanza : State Minister of Rural roads & other infastructure
 • Jayantha Samaraweera : State Minister of Warehousing Facilities, Container Yards, Ports Supply Facilities and Boat and Shipping Industry Development.
 • Roshan Ranansinghe – State Minister of Land Management and State Enterprise Lands and Property Development.
 • Kanaka Herath : State Minister of Company Establishment Reforms, Tea Estate Crops, Tea Factory Modernisation and Tea Export Diversification.
 • Vidura Wickramanayaka :State Minister of Promotion of National Heritage, Performing Arts and Rural Artists
 • Janaka Wakkumbura :State Minister of Development of Small Plantation Crops including Sugarcane, Maize, Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, and Betel Allied Export Promotion.
 • Vijitha Berugoda : State Minister of Dhamma Schools, Bhikku Education, Priven and Buddhist Universities
 • Shehan Semasinghe :State Minister of Samurdhi Home Economy, Micro-finance, Self-employment, Business Development and Utilisation State Resource Development.
 • Mohan de Silva :State Minister of Regulation of Fertiliser Production and Supply, Use of Chemical Fertiliser and Pesticides.
 • Lohan Rathwaththe :State Minister of Gem and Jewelry related Industries.
 • Dilum Amunugama : State Minister of Vehicle Regulation, Bus Transport Services, Carriages and Automotive Industries.
 • Wimalaweera Dissanayaka :State Minister of Wildlife Conservation, Protection Programmes including Elephants and Ditch Construction, Re-responsibility and Forest Resource Development.
 • Tharaka Balasuriya : State Minister of Regional Cooperation.
 • Indika Anurudhdha : State Minister of Rural Home and Construction, Building Materials and Industry Promotion.
 • Kanchana Wijesekera  :State Minister of Fisheries, Freshwater Fish and Shrimp Farming Development, Multi-Day Fisheries and Fish Exports.
 • Sanath Nishantha : State Minister of Development of Rural and Regional Water Network Projects.
 • Sarath Weerasekara :State Minister of Provincial Councils and Local Government Affairs.
 • Anuradha Jayaratne : State Minister of Development of Rural Paddy Fields and Associated Tanks, Reservoirs and Irrigation
 • Sathasivam Viyalendiran : State Minister of Postal Services and Professional development of Media.
 • Thenuka Vidanagamage :State Minister of Rural and School Sports Infrastructure Promotion.
 • Sisira Jayakody :State Minister of Promotion of Indigenous Medicine, Development of Rural and Ayuruvedic Hospitals and Public Health.
 • Siripala Gamlath ; State Minister of Mahaweli Region Canal and Settlements Common Infrastructure.
 • Piyal Nishantha : State Minister of Women and Child Affairs.
 • Prasanna Ranaweera : State Minister of Cane, Brass, Clay, Furniture and Rural Industry Promotion.
 • D.V. Chanaka : State Minister of Aviation and Export Zones.
 • D.B. Herath : State Minister of Livestock Farm Promotion and Dairy related Industries.
 • Shashindra Rajapaksa : State Minister of Paddy and Cereals, Organic Foods, Vegetables, Fruits, Chili, Onions and Potatoes Seed Production and High-tech Agriculture.
 • Dr. Nalaka Godahewa :State Minister of Urban Development, Coast Conservation, Waste Disposal and Public Sanitisation
 • Jeevan Thondaman : State Minister of Estate Housing and Community Infrastructure.
 • Ajith Nivrad Cabraal : State Minister of Finance, Capital Markets and Public Enterprise Reforms
 • Dr. Seeta Arambepola : State Minister of Skills Development, Vocational Training and Research and Innovation.
 • Channa Jayasumana : State Minister of Drug Production, Supply and Regulation.

No comments:

Post a Comment