லொஹான் - திலும் உட்பட சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கு 'பதவி'! - sonakar.com

Post Top Ad

Wednesday 27 November 2019

லொஹான் - திலும் உட்பட சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களுக்கு 'பதவி'!


லொஹான் ரத்வத்தை, திலும் அமுனுகம, வாசுதேவ நானாயக்கார, சமல் ராஜபக்ச, துமிந்த திசாநாயக்க, எஸ்.பி திசாநாயக்க உட்பட பெரமுன - சுதந்திரக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலானோருக்கு இராஜாங்க அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி சமல் ராஜபக்சவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதேவேளை மொத்தமாக 35 ராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று பதவிப்பிரமானம் செய்து கொண்டுள்ளனது. இதேவேளை மூன்று பிரதியமைச்சர்களும் இன்று பதவியேற்றுள்ளனர்.

பெரமுனவின் முக்கிய உறுப்பினர்களுள் உதய கம்மன்பில இன்றைய பட்டியலில் இல்லையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

State Ministers:


 • Chamal Rajapaksa - State Minister of Defence
 • Vasudeva Nanayakkara - State Minister of Water Supply and Drainage
 • Gamini Lokuge - State Minister of Urban Development
 • Mahinda Yapa Abeywardene - State Minister of Irrigation and Rural Development
 • S.B. Dissanayake - State Minister of Land & Land Development
 • John Seneviratne - State Minister of Economic Affairs and Policy Development
 • Mahinda Samarasinghe - State Minister of Public Administration and Internal Affairs 
 • C.B. Ratnayake - State Minister of Railway Services 
 • Lakshman Yapa Abeywardene - State Minister of Information and Communication Technology
 • Susantha Punchinilame - State Minister of Small Medium Enterprise (SME) Development
 • Anura Priyadarshana Yapa - State Minister of Trade and Consumer Welfare
 • Susil Premajayantha - State Minister of International Relations
 • Priyankara Jayaratne - State Minister of Indigenous Medicine
 • Ranjith Siyambalapitiya - State Minister of Education Service
 • Mahindananda Aluthgamage - State Minister of Power
 • Duminda Dissanayake - State Minister of Youth Affairs
 • Rohitha Abeygunawardene - State Minister of Energy
 • Dayasiri Jayasekara - State Minister of Industries
 • Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Public Management and Accounting
 • Keheliya Rambukwella - State Minister of Investment Promotions
 • Arundika Fernando - State Minister of Tourism
 • Thilanga Sumathipala - State Minister of Technology & Innovations
 • Mohan Priyadarshana de Silva - State Minister of Human Rights & Legal Reforms
 • Vijitha Berugoda - State Minister of Women and Child Affairs
 • Roshan Ranasinghe - State Minister of Mahaweli Development
 • Janaka Wakkumbura - State Minister of Export Agriculture
 • Vidura Wickremenayake - State Minister of Agriculture
 • Shehan Semasinghe - State Minister of Development Banks and Loan Schemes 
 • Kanaka Herath - State Minister of Ports Development Affairs
 • Dilum Amunugama - State Minister of Transport Services Management
 • Lohan Ratwatte - State Minister of Roads and Highways Development
 • Wilamaweera Dissanayake - State Minister of Wildlife Resources
 • Jayantha Samaraweera - State Minister of Environment 
 • Sanath Nishantha Perera - State Minister of Fisheries & Aquatic Resources
 • Tharaka Balasuriya - State Minister of Social Security


Deputy Ministers:


 • Nimal Lanza - Deputy Minister of Social Empowerment and Estate Infrastructure
 • Kanchana Wijesekara - Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources
 • Indika Anuruddha - Deputy Minister of Public Management, Internal Affairs, Provincial Council and Local Government

No comments:

Post a Comment